Osobnosti spomedzi študentov a učiteľov, ktorí v roku 2021 získali ocenenie UK

Ilustračná fotografia

Takmer šesťdesiat študentov a učiteľov ocenil rektor Univerzity Komenského v Bratislave koncom roka 2021 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a my sme hrdí, že medzi nimi nechýbali aj ľudia z našej fakulty.

Tradičné slávnostné podujatie sa už druhý rok pre pandémiu nekonalo, napriek tomu Univerzita Komenského v Bratislave naďalej oceňuje svojich výnimočných študentov a pedagógov. Akademickú pochvalu rektora UK získalo dvadsaťdeväť študentov a tridsať pedagógov, z toho jeden in memoriam.

PEDAGÓGOVIA Z JLF UK

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., I. interná klinika

Je dlhoročným pedagógom na fakulte a garantom špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo a doktorandského študijného programu klinická farmakológia. Bol členom pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Vlády Slovenskej republiky pre lekárske a farmaceutické vedy, členom Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre kategóriu lekár – internistické disciplíny a tiež členom komisie Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia. V súčasnosti pôsobí ako posudzovateľ a člen pracovnej skupiny Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. V rámci medzinárodných projektov zastupoval Slovensko pri tvorbe európskych štandardov pre vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo a osem rokov zastupoval Jesseniovu lekársku fakultu UK v Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System“ (ORPHEUS) podieľaním sa na tvorbe medzinárodných štandardov pre doktorandské štúdium v biomedicínskych vedách.

 

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., Chirurgická klinika a transplantačné centrum

Patrí medzi významných odborníkov v odbore chirurgia. Špecializuje na transplantácie obličiek a hepato-pankreato-biliárnu chirurgiu. Od roku 2003 pôsobí v pozícii prednostu chirurgickej kliniky, v súčasnosti Chirurgickej kliniky a transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin, ktorú postupne budoval a rozvíjal. Ako úspešný pedagóg, vedec a lekár sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj odborov chirurgia a transplantológia. Bol riešiteľom viacerých vedeckých projektov a jeho publikačná činnosť zahŕňa tristo evidovaných vedeckých prác. Aktuálne pracuje aj v pozícii odborníka pre chirurgiu Žilinského samosprávneho kraja a je členom výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti i redakčných rád viacerých odborných časopisov.

 

ŠTUDENTI Z JLF UK

Mária Mikitová, 5. rok, všeobecné lekárstvo

Popri štúdiu, v ktorom dosahuje vynikajúce výsledky, je mimoriadne aktívna v oblasti študentskej samosprávy i v rôznych stavovských inštitúciách. Pôsobí ako predsedníčka študentskej časti a podpredsedníčka Akademického senátu fakulty JLF UK. Podieľala sa na organizovaní množstva študentských akcí Martinského klubu medikov i Centra univerzitnej pastorácie v Martine. V uplynulom období pracovala ako koordinátorka pre verejné zdravie v Slovenskej asociácii študentov medicíny a zároveň spoluorganizovala medzinárodný projekt s názvom Zdravie pod kontrolou. V súčasnej pandemickej situácii sa angažuje ako koordinátorka intervenčných tímov Ministerstva zdravotníctva SR pre Žilinský kraj, a ako aktívna členka výjazdových intervenčných tímov poskytuje zdravotnícku pomoc v obciach a mestách na území východného Slovenska.

 

Pavol Vigláš, 6. rok, všeobecné lekárstvo

So svojimi kolegami z Martinského klubu medikov už po štvrtýkrát organizoval obľúbené charitatívne podujatie s názvom Martinský beh medikov, ktorého sa zúčastňujú nielen študenti Jesseniovej lekárskej fakulty, ale tiež široká verejnosť a deti. Okrem tejto mimoriadne záslužnej akcie sa podieľal aj na organizácii jedinečného Festivalu medikov s podtitulom Ži a nechaj žiť spojeného s Veľtrhom slovenského zdravotníctva, charitatívnymi koncertami, diskusiami a výstavami, ktorý vynikajúcim spôsobom prepojil šport, zábavu a kultúru so sociálnym cítením. Celý finančný výťažok, tak ako každoročne, bol venovaný na pomoc konkrétnemu medicínskemu pracovisku Univerzitnej nemocnice v Martine. Dobré meno svojej alma mater reprezentoval i v zahraničí, a to odbornými stážami v Česku, Turecku a Rusku, ale tiež účasťou na medzinárodnom mítingu študentov medicíny v africkej Rwande.

 

text:JLF UK

 

Pridaj komentár