Ustanovujúce valné zhromaždenie ŠRVŠ 12.-15.1.2022 Nová Dubnica

Dňa 12.-15.1.2022 sa náš delegát Patrik Prístupný zúčastnil ustanovujúceho Valného
zhromaždenia (ďalej len “VZ”) Študentskej rady vysokých škôl v Novej Dubnici. Dvomi
nosnými témami VZ bola novela vysokoškolského zákona a metodika delenia štátnej
dotácie, no nezabudlo sa ani na témy ako študentská samospráva, duševné zdravie
študentov, fungovanie Slovenskej akreditačnej agentúry založenej na systéme QA (z anj.
quality assurance), ktorá v roku 2018 nahradila Akreditačnú komisiu a mnohé iné.
ŠRVŠ ešte v priebehu VZ reagovala na vyhlásenie p. ministra Branislava Grölinga o
režime OP na vysokých školách, pričom v ten deň vydala tlačovú správu pre média

– link:

• 1. Diskusia:
‣ MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH., štátny tajomník MŠVVaŠ SR
‣ doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD., predseda odboru stratégii MŠVVaŠ SR
‣ Mgr. Richard Vašečka, predseda školského výboru NR SR
• 2. Diskusia:
‣ doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Rady vysokých škôl
‣ doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
‣ doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., predsedníčka Klubu dekanov SR
‣ Ing. Pavel Ondek, predseda odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku
‣ doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., podpredseda odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku
• Ďalší hostia:
‣ Mgr. art. Bálint Lovász, člen výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry
‣ Ing. Martin Mlynár, predseda rady Fondu na podporu vzdelávania
ŠRVŠ aj touto cestou ďakuje hosťom za pozvanie a konštruktívny dialóg.

Novela vysokoškolského zákona:

K novele vysokoškolského zákona ŠRVŠ zaujala pomerne široké stanovisko, pričom oceňuje viaceré úpravy a body, no takisto pripomienkuje mnohé navrhované zmeny. S dobrým prijatím medzi delegátmi sa stretlo vyrovnanie štandardnej dĺžky externého a denného štúdia, pomerné školné za nadštandard podľa kreditovej záťaže, alebo zavedenie správneho deliktu, priestupku v rámci kupovania záverečných prác, čo by malo vyústiť v zánik firiem poskytujúcich takúto službu. Naďalej, však pripomienkuje viaceré body. Napríklad zníženie minimálneho počtu študentov v akademickom senáte z 1/3 na 1/4, komplikovaný proces krížového vyjadrovania sa počas voľby Správnej rady s úplne novým charakterom a posilnenými právomocami, alebo napríklad aj rušenie fakultných orgánov (tie si vysoká škola, pokiaľ tak uzná za vhodné, môže opätovne zaviesť a určiť si ich celkové fungovanie v štatúte). Široká debata sa rozprúdila aj ohľadne zmeny financovania VŠ za pomoci výkonnostných zmlúv, ktoré majú podľa výslednej podoby novely znamenať úplne nový spôsob financovania a nie len dodatočné peniaze pre výnimočné pracoviská, ako sa to javilo v prvých návrhoch novely.

Metodika delenia štátnej dotácie:

Jedným z dôležitých bodov je pripomienkovanie metodiky delenia štátnej dotácie pre vysoké školy. Hlavne pokles financií určených na vysoké školstvo už druhý rok po sebe. Podľa ŠRVŠ je takéto konanie v rozpore s novelou vysokoškolského zákona, ktorá si dáva za cieľ zvýšiť kvalitu vysokého školstva na Slovensku, ako aj programovým vyhlásením Vlády SR. Takéto konanie môže vyústiť v zánik spoločensky potrebných unikátnych študijných programov. Univerzita Komenského podľa predpokladov tento rok zaplatí na energiách z dôvodu rastúcich cien a stupňujúcej sa inflácie o 10-12 miliónov eur viac ako minulý rok, čo predstavuje približne 7-10% jej celkového rozpočtu. Takýto výrazný nárast nákladov v korelácií so znižujúcim sa rozpočtom s veľkou pravdepodobnosťou vyústi v zvýšenie cien internátov, tým pádom aj zhrošenie ekonomického statusu študenta. ŠRVŠ preto žiada o dodatočné dofinancovanie vysokého školstva a tiež sa ohradzuje voči neskorému predkladaniu návrhu metodiky na pripomienkovanie.

Študentská samospráva a fungovanie akademických senátov:

ŠRVŠ dlhodobo presadzuje zadefinovanie študentskej samosprávy, avšak bez vytvorenia takého legislatívneho prostredia, ktoré by bolo príliš zväzujúce. Cieľom je vytvoriť systémy na vysokých školách a fakultách, ktoré umožnia študentom spravovať a riešiť študentské otázky. S prihliadnutím na veľké rozdiely medzi jednotlivými fakultami by malo ísť o takú úpravu, ktorá si umožní študentskú samosprávu prispôsobiť miestnym potrebám a zvykom. Veľmi sa osvedčilo, ak na niektorej škole vystupuje ŠČAS ako samostatný orgán, ktorý má svoje zasadnutia, FB stránku, prípadne organizuje akcie. Vo veci fungovania akademických senátov ako na fakultnej, tak aj univerzitnej úrovni, Študentská rada vysokých škôl prišla k významnému zisteniu. Veľké percento škôl, na ktorých prebiehali z dôvodu pandémie uvedené zasadnutia online formou, nemalo nikde uverejnený link na pripojenie sa verejnosti, prípadne bol tento link uvedený až hlboko v podmemu webovej stránky. Našli sa dokonca aj školy, na ktorých prebiehali uvedené zhromaždenia akademických senátov na platformách, ktoré neumožňujú pripojenie širokej verejnosti. Týmto mohla byť narušená verejnosť zasadnutí niektorých akademických senátov.

Patrik Prístupný

Pridaj komentár