ŠRVŠ má za sebou deviate valné zhromaždenie

V dňoch 7. až 10. decembra 2023 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo deviate Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl.

Pozvanie na diskusiu prijali Mgr. Damir Solak, podpredseda pre zahraničie SKRVŠ, Mgr. art. Bálint Lovász, člen výkonnej rady SAAVŠ a p. Jozef Lacek, riaditeľ ubytovacieho zariadenia Veľký Diel Žilinskej univerzity v Žiline.

Po podnetnej a konštruktívnej diskusii sa Valné zhromaždenie ŠRVŠ uznieslo, že prijíma nový základný dokument ŠRVŠ a to etický kódex. Ten má zabezpečiť vymožiteľnosť dodržiavania základných etických a morálnych princípov, pričom zároveň upravuje postihy za jednotlivé porušenia. Na účel posudzovania závažnosti priestupkov sa týmto dokumentom zriadil úplne nový, nezávislý orgán – etická komisia. Študentská rada vysokých škôl sa tak zaradila medzi pokrokové organizácie 21. storočia, ktorým záleží nie len na právnej, ale aj etickej čistote krokov svojich členov.

Valné zhromaždenie ŠRVŠ reagovalo na aktuálne problémy vysokého školstva, predovšetkým neuspokojivý stav internátov, problematiku ubytovania neplnoletých študentov, účelové pripravovanie študentov na aktuálne prebiehajúce akreditácie, ako aj zmysluplné zapájanie študentov v akademických senátoch.

Súčasťou Valného zhromaždenia boli taktiež voľby na pozíciu podpredsedu pre zahraničie. Z dvoch kandidátov bola zvolená Viktória Adamkovičová z Technickej univerzity v Košiciach.

Celé uznesenie valného zhromaždenia ŠRVŠ.