Stretnutie lekárskych fakúlt Slovenskej republiky a Českej republiky

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine v dňoch 11. a 12. novembra 2022 zorganizovala stretnutie lekárskych fakúlt Slovenskej a Českej republiky v Žiline, ktorého predmetom boli rokovania na témy v oblastiach výučby, výskumu, financovania i autonómie.

Považujú akademické slobody a autonómiu vysokých škôl a fakúlt za jeden zo základných pilierov demokratickej spoločnosti, vnímajú prítomnosť zahraničných študentov-samoplatcov za dôležitý prvok pre udržanie kvality vzdelávania i osobnostného rastu pedagógov a upozorňujú na potrebu zabezpečenia dostatočného financovania v dobe energetickej krízy, minimálne v rozsahu kompenzovania inflácie. Toto je zhrnutie len niekoľkých záverov, ku ktorým v rámci spoločného stretnutia dospeli dekani z prítomných lekárskych fakúlt zo Slovenskej i Českej republiky.  

„Lekárske fakulty oboch krajín majú spoločnú dlhú históriu vzájomnej spolupráce, podpory i výmeny skúseností,“  uviedla dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine Andrea Čalkovská. „Profitujú z toho obe naše krajiny. Preto si vážme, že sa môžeme lepšie spoznať, prediskutovať problémy, z ktorých mnohé sú na lekárskych fakultách spoločné a posunúť sa v tom, čo robíme, dopredu,“ dodáva.

Na stretnutí sa rokovalo aj v iných oblastiach. Prodekani pre štúdium všeobecného lekárstva sa zhodli na nevyhnutnosti využitia kapacít zdravotníckych zariadení aj mimo fakultných a univerzitných nemocníc a prodekani pre štúdium zubného lekárstva považujú za dôležité zavedenie virtuálnej reality do výučby.

Výrazne rezonovala aj otázka opodstatnenia diplomových prác, ktoré sú súčasťou štúdia vo všeobecnom a zubnom lekárstve na Slovensku a zástupcovia akademických senátov skonštatovali, že hoci slovenskí študenti na lekárskych fakultách v Českej republike predstavujú významný podiel, len veľmi málo z nich zvažuje návrat na Slovensko.

Stretnutia lekárskych fakúlt Slovenskej a Českej republiky sa tohto roku podarilo obnoviť po pandemickej prestávke a v tejto dlhoročnej tradícii, prospešnej pre obe strany, hodlajú pokračovať aj naďalej. „Aj keď naše krajiny idú už niekoľko desaťročí svojou cestou, máme stále veľa spoločného. Potvrdili to naše diskusie, ako aj závery, ktoré reprezentanti lekárskych fakúlt prijali,“ dodala Andrea Čalkovská.