Výstavba národnej biobanky v Martine pokračuje

Výstavba národnej biobanky v Martine neustále napreduje. Ponúkame vám aktuálne zábery na stavenisko a krátky zostrih z časozbernej kamery za 3 mesiace od začiatku výstavby.

Chceme rozšíriť poznatky o zdraví, chorobách a ich vývoji

Projekt biobanky v Martine je financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ v celkovej výške približne 18 miliónov eur. Neoddeliteľnou súčasťou je aj komplementárny projekt digitálnej biobanky (financovanej z operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 2014-2020 vo výške cca. 11,6 miliónov eur), ktorá okrem archivácie digitálnych záznamov prostredníctvom algoritmov umelej inteligencie umožní prepájať a nachádzať súvislosti medzi výsledkami analýz a klinickými dátami.

Spoločné využitie týchto zdrojov umožní realizovať mnohé výskumné aktivity, vrátane možnosti overenia výsledkov základného výskumu, napr. nových biomarkerov na klinických vzorkách, o vývoji nových modelov na skúmanie mechanizmov rakoviny a zriedkavých chorôb, pričom sa výrazne môžu zlepšiť podmienky participácie slovenskej vedy vo veľkých medzinárodných projektoch. V konečnom dôsledku etablovanie biobankovej infraštruktúry vedie k rozširovaniu poznatkov o zdraví, chorobách a ich vývoji. Ich implementácia do praxe pomôže zachovať zdravie, alebo úspešne liečiť mnohé vážne choroby.