Podpora protestu k novele zákona o VŠ

JLF UK v Martine sa opätovne zapojila do protestu proti Novele zákona o VŠ, ktorý bol vyhlásený na 22.3..22 od 09:00-12:00. Rektor Univerzity Komenského prof. JUDr. Marek Števček, PhD. sa prostredníctvom listu akademickej obci prihovoril a zdôraznil hlavné body protestu.

Za čo stále bojujeme?

  1. Za fakultnú samosprávu. Naša univerzita má 13 fakúlt, a chceme zachovať možnosť voliť dekanov na fakultách. Veríme, že fakulty by mali viesť ľudia, ktorí majú dôveru akademickej obce, a o dekanoch by sa nemalo rozhodovať centrálne z rektorátu.
  2. Za to, aby financie a nakladanie s majetkom univerzity ostalo v našich rukách. Aj v ostatnom návrhu zákona je akademický senát vynechaný zo schvaľovania metodiky rozdeľovania štátnej dotácie, ako aj  z rozhodovania o nakladaní s podstatnou časťou majetku univerzity.
  3. Za to, aby o požiadavkách na kvalifikáciu vysokoškolského učiteľa nerozhodovalo Ministerstvo školstva.. V návrhu zákona je stále badateľná silná snaha o centralizáciu procesov na verejných vysokých školách, a v poslednom čase zaznamenávame i snahy o ovládnutie nezávislej akreditačnej agentúry. 

foto:Uhrín