Zasadnutie Vedeckej rady JLF UK

Vo štvrtok 16. marca 2023 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine v novom zložení, ktoré schválil Akademický senát 22. februára 2023. Dekanka a predsedníčka Vedeckej rady prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. odovzdala menovacie dekréty novozvoleným členom Vedeckej rady na funkčné obdobie od 1. marca 2023 do 28. februára 2027.

Foto: Uhrín Peter
Text: Frndová Monika